Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất là một môn học cũng giống như các loại hình giáo dục khác là qúa trình sư phạm với đầy đủ những đặc điểm của nó, đồng thời có vai trò chủ đạo của nhà sư phạm, để tổ chức hoạt động của nhà sư phạm sao cho phù hợp với các học sinh với nguyên tắc sư phạm.

Giáo dục thể chất được chia thành hai mặt  tương đối độc lập với nhau là: Dạy học động tác và cách giáo dục tố chất thể lực. Trong một hệ thống giáo dục với các nội dung đặc trưng của giáo dục thể chất hiện được gắn liền với giáo dục, trí dục, đức dục, mỹ dục và giáo dục lao động.

Giáo dục thể chất là môn học quan trọng

Nội dung hiện tại của chương trình giáo dục thể chất trong các trường Đại học, cũng như cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp sẽ được tiến hành trong cả một quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên trong nhà trường bằng các hình thức sau đây

Giờ học thể dục thể thao chính khóa

Đây là hình thức cơ bản nhất của quá trình giáo dục thể chất và được tiến hành nằm trong kế hoạch của nhà trường. Vì công việc đào tạo cơ bản về mặt thể chất, luyện tập thể thao cho các học sinh sinh viên là nhiệm vụ tối cần thiết nên trước hết môn học này phải có nội dung thích hợp để có thể phát triển các tố chất thể lực cũng như phối hợp vận động cho học sinh, sinh viên. Đồng thời môn học cũng giúp các em có trình độ nhất định để tiếp thu được các kỹ thuật động tác thể dục thể thao.

Giờ học ngoại khóa – Tự lập

Là nhu cầu và là sự ham  thích trong khi có thời gian nhàn rỗi của một bộ phận học sinh, sinh viên với mục đích và cả nhiệm vụ chính là góp phần phát triển được năng lực, thể chất một cách toàn diện nhất đồng thời là góp phần nâng cao được thành tích thể thao của học sinh sinh viên.

Phải có giải pháp nâng cao môn học này

Giờ học ngoại khóa cũng nhằm giúp củng cố và hoàn thiện các bài học chính khóa đã được học và được tiến hành ở trong các giờ tự học của học sinh, sinh viên hay dưới sự hướng dẫn và quan sát  của giáo viên thể dục thể thao, hướng dẫn viên.

Tác dụng chính của giáo dục thể chất và các hình thức sử dụng thể dục thể thao là có chủ đích để áp dụng được trong các trường học và là toàn diện, là phương tiện để hợp lý hóa chế độ hoạt động, nghỉ ngơi tích cực, có thể giữ gìn và nâng cao được năng lực hoạt động, học tập của học sinh, sinh viên trong suốt thời kỳ học tập trong nhà trường.

Để có thể nâng cao hơn nữa ý thức học tập và rèn luyện thể chất của học sinh sinh viên nói riêng và có thể nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập môn giáo dục thể chất nói chung thì cần phải có giải pháp nhất định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *